Fyrskog-montage01-StLövsjön

I brevlådan låg häromdagen en försändelse från Alefjälls Naturskyddsförening. En vacker bild på Stora Lövsjön och en rannsakande fråga mötte blicken: Vill du att Lerums unika vildmarksområden runt stora och lilla Lövsjön skall industrialiseras?

Den direkta bakgrunden är företaget Gothia Vinds önskan om att uppföra sju vindkraftverk i området och det samrådsmöte som hölls i Bygdegården i Gråbo den 3 december. Jag måste tillstå att jag hade missat det här och nu blev jag något frustrerad. Jag är väl bekant med området tack vare de fina förutsättningarna för löpning där och uppskattar det mycket för dess tystnad och förhållandevisa orördhet. Byggandet av vindkraftverken, medger företaget, förutsätter breddning och rätning av vägarna i området, byggande av nya vägar och beredning av stora markytor runt varje vindkraftverk för att få plats med allt som krävs för byggnationen och det framtida underhållet.

Fyrskog-montage02-StLundby2b

En permanent förändring och förfulning av området på marknivå alltså. Därtill kommer ett ständigt buller som för alltid förstör den tysta miljön. Och kanske mest påtagligt; den stora förändringen av luftrummet, inte så värst synlig när man är i själva området, men med lite distans kommer de sju vindkraftverken att totalt dominera synintrycket av allt som ligger norr om Gråbo tätort. Tänk dig färdandes på Stenkullenvägen ner mot Gråbo. Först ser du de mångdubbla kraftledningsgatorna som skär genom samhället och bakom dessa sju vindkraftverk modell jättestora som reser sig ur skogen bakom Aggetorp, med rotorblad som klyver luft upp emot 185 meter över marken. Ur synvinkeln ren energi från ax till limpa – en drömbild. Ur synvinkeln naturskön plats där ett av förslagen till slogan löd Gröna Gråbo – så blir detta rena skräcken. Vem vill bo här? Vem vill bo i ett industrilandskap?

Men, invänder vännen av ordning i mig. Ett grönt Gråbo kanske förutsätter en vindkraftspark i Gråbo. Den planerade vindkraftparken bedöms producera drygt 60 GWh el/år Det motsvarar förbrukningen av hushållsel för cirka 12 000 villor per år. Om vindkraften ersätter fossil elproduktion minskas sålunda utsläppen av koldioxid med ca 52 500 ton, svaveldioxid med drygt 154 ton och kväveoxider med ca 140 ton per år enligt Vindkraftshandboken, Boverket 2009.

Vindkraft är rent och bra. Något som Lerums kommun också tagit fasta på i konkretiserandet av ”Vision 2025” med det övergripande målet att Lerum ska bli Sveriges ledande miljökommun, och att kommunen ska kännetecknas av hållbarhet, kreativitet och inflytande. Kommunens Energiplan har konkreta mål om minskade koldioxidutsläpp för år 2020 och där finns bland annat ett delmål för elproduktion: ”År 2020 produceras 40 % av geografiska kommunens elförbrukning lokalt och förnyelsebart.” Det kan jämföras med Sveriges klimat- och energimål som innebär att 50 procent av totala energianvändningen skall komma från förnybar energi 2020. Det målet innebär en ökning av förnyelsebar energi med 25 TWh till år 2020 jämfört med år 2002 och vindkraften förväntas stå för en stor del av denna ökning.

Enligt kommunens energiplan uppgick den totala elanvändningen i kommunen år 2008 till 296 GWh. Av den förnyelsebara energi som produceras i kommunen utgörs 8 % av vattenkraft. Om produktionsmålet 40 % skulle uppfyllas enbart av elektricitet från vindkraftverk anger planen att det skulle behövas 20-25 moderna vindkraftverk på i genomsnitt 2,5 MW vardera uppräknat mot 2008 års elanvändning.

Kommunen har alltså bestämt inriktning mot utbyggnad av vindkraft. Men inte nog med detta. I den vindbruksplan som kompletterar kommunens översiksplan och som antogs redan 2011 har man efter en noggrann genomgång av förutsättningarna i hela kommunen pekat ut ett par områden som är särskilt lämpliga för etablering av vindkraftsparker. Och ett av dessa områden är just Lövsjöområdet. Det benämns planområde E i Vindbruksplanen som finns på kommunens hemsida och bedöms ha en kapacitet för 6-9 vindkraftverk.

Kommunens energiplan, kommunens vindbruksplan och Gothia Vinds intressen sammanfaller alltså. Kriteriet hållbarhet i Vision 2025 till synes uppfyllt. Men hur är det med kriterierna kreativitet och inflytande?

Inflytande skapas bland annat genom nämnda samrådsmöte och genom att remisstiden för yttranden i frågan förlängts från den 7 januari till den 31 januari. Kreativitet skapas kanske i en fundering utanför kommunens geografiska ramar. Förnyelsebar energi är av nöden för ett hållbart samhälle. Men samhället är större än Lerums kommun. Sverige är ett oerhört glesbyggt land. Det finns således enorma ytor att bygga vindkraftparker på där parkerna inte konkurrerar med friluftsliv i nära anslutning till där människor bor och som inte förfular människors omedelbara närmiljö.

Lerums kommun är förhållandevis tätbebyggd. Varför måste vi ha vindkraftparker här? De är väl bättre att förlägga dem till obygden, till exempel till områden långt utanför bebyggelse som redan är exploaterade, som längs motorvägarna i Halland och Bohuslän. Vi kan ändå få del av energin som produceras. Elenergin bryr sig inte om var den produceras. Den färdas med ljusets hastighet. Kruxet är möjligtvis att de som bygger vindkraftverken längre från tätorterna får vänta lite längre på att investeringen genererar vinst. Men vinst blir det.

Jag ser gärna att vi slipper förfulande vindkraftverk i Lövsjöområdet och tänker att för att vara en miljökommun måste inte den förnyelsebara energin produceras inom kommunens gränser. Hållbarhet har med skönhet och människovänlighet att göra också.

Mattias200px

Mattias Algotson
Kyrkoherde
Stora Lundby församling

8 KOMMENTARER

 1. Hej!
  Jag vill be om ursäkt för att jag i obetänksamhet signerade artikeln med kyrkoherde. Det var dumt gjort. Det finns ingen annan bakom mina funderingar än jag själv och jag gör inte anspråk på att uttala mig för kyrkan. Istället borde jag i det här fallet ha signerat med Mattias Algotson – skogsmotionär. Jag vill också förtydliga att jag på inget sätt är emot vindkraft. Jag är för vindkraft och jag ställer inte upp på tolkningen av mitt inlägg som att jag är för vindkraft bara vindkraftverken stör nån annan än mig. Min poäng är att det i detta stora glesbygda land borde finnas väldigt stora marker att i första hand ta i anspråk för vindkraft som antingen ligger långt från bebyggelse eller redan är otjänliga som rekreationsområde, som man gjort längs E6:an till exempel. Är dessa alternativ orealistiska eller uttömda har jag inget emot att man bygger vindkraftverk i Lövsjöområdet – tvärtom. Kan ju också passa på att berätta att Stora Lundby kyrka och församlingshem får sin el från ett vindkraftverk längs E6:an i Munkedal som församlingen är delägare i.
  Vänliga hälsningar, Mattias Algotson

 2. I hela Göteborgsregionen så finns idag mycket få helt tysta områden för rekreation och friluftsliv där vildmarksupplevelsen är en mycket central del i naturvärdet och friluftsvärdet.
  Alefjäll och området runt Lilla och Stora Lövsjön är ett område som tillsammans med norra delen av Vättlefjäll är just ett av de få områdena som fortfarande är helt tyst och samtidigt ligger nära Göteborg (bakgrundsljudet är mindre än 30dB(A) enligt Länsstyrelsens sammanställning ”tysta områden i Västra Götaland”). Sådana områden måste vi värna och vårda för framtiden då de är en lunga för både djur och människor. Då passar inte vindkraft in i denna vildmark.
  Vid Lövsjöarna finns dessutom flera rödlistade och känsliga fågelarter tex. Fiskgjuse, Nattskärra, Duvhök, Sparvhök, Kattuggla, Storlom, mindre Hackspett för att nämna några som skulle skadas och dödas i stort antal av en ev. vindkraftsetablering vid Lilla och Stora Lövsjön.
  Ale Kommun har lyssnat på alla människor som bor på Alesidan i närheten av planerat vindindustriområde och sätter ner foten genom att kräva ett minsta avstånd till bebyggelse på 1000 meter för att inte bullerpåverkan skall förstöra boendemiljön för 100tals kommuninvånare i Ale. Detta borde Lerums Kommun också uttala och skriva in i Lerums vindbruksplan för att boendet i Lövsjöområdet fortfarande skall vara möjligt och ostört för de som valt att bosätta sig där.
  Om Lerum måste bygga vindkraftverk så bör detta ske i ett område som redan är starkt bullerpåverkat, tex. intill större industriområden eller invid motorvägen där det inte finns bostäder i närmaste omgivningen.

  Mer information angående föreningen och vindkraftsplaner på Alefjäll hittar du på vår hemsida: http://www.alefjall.se/

  Alefjälls Naturskyddsförening

 3. Det är synd om Lerumsborna ifall politikerna tillåter Gothia Vind att förvandla Lövsjötrakten till ett industriområde. Man kan visserligen åka någon annan stans för att få uppleva miljöer som inte är bullersmittade. Är det är en klimatsmart lösning? Hur rimmar det med: ”Vision 2025 – Lerum, Sveriges ledande miljökommun”
  /Bruno

 4. Mikael Tilly,

  Norrlands kommuner producerar elström via vattenkraft till Sverige. Strömmen går även till Lerums kommun. För tillfället så har Sverige en överproduktion av elenergi. Varför skall då Lerum också producera elektricitet med vindkraftverk som inte behövs? Är det för att exportera överskottet till Europa? Mikael, har du hört talas om 400 kV ledingen som skal dras från Stenkullen till Gråbo för att exportera överskottselektricitet till Europa? Du kanske tycker att det är konstruktivt, men det gör inte jag.
  Om inte Lerums kommun är ett lämpligt ställe för att producera vindkraftsel så får man väl tänka om. Den som har bästa förutsättningarna och där det skadar minst bör väl leverera varan oavsett om det är spannmål eller järnmalm. Skall Lerums kommen bli självförsörjande på dessa varor också?

  Alefjälls Naturskyddsförening
  /Bruno Nordenborg

  • Bruno

   I vår kommun så har vi som mål att stå för 40% av vår egen elenergi om sex år, det betyder minst 118GWh som skall produceras inom kommunen. Detta är för att vi vill ta vårt ansvar i det stora energipussel som vi måste lägga tillsammans i Sverige.

   Överskottet du talar om är ju bara teoretiskt, vi har kärnkraft som står för 40-50% av vår elenergin och som många vill minska beroendet av bl.a. naturskyddsföreningen.

   Dessutom har staten som mål att vi i Sverige skall ha 25TWh förnyelsebart producerad el. Naturskyddsföreningen vill att man höjer det målet till 35TWh har jag läst. Vi kan inte lägga allt detta i ”andra” kommuner utan både Ale och Lerums kommuner får sluta snylta på andra och ta ansvar om man vill fortsätta att konsumera i ökad omfattning. Vi ser ju fram emot elbilar – vad händer med elförbrukningen när elbilar slår igenom tror du?

   Jag ser fortfarande inget konkret förslag för hur vi i Lerums kommun skall kunna ta vårt ansvar för att producera den el vi själva förbrukar. Vattenkraften inom kommunen står för 8%.

   Mikael

   • Mikael,
    Det pussel som Lerums kommun försöker lägga fram till 2025 är en vision. Det är en bra vision. Men varför har inte kommunen målsättningen att producera 100 % av elenergin i den egna kommunen så att vare sig älvar och kärnkraftverk från andra kommuner skall behöva mjölkas på sina resurser? Anledningen till att målet inte är satt till 100 % är att Lerums kommun aldrig kan producera den el som kommunen förbrukar.
    Sänk ambitionen en aning och rädda naturen/miljön. Den är gratis och tills vidare njutbar.
    Överskottet av elproduktion i Sverige är ett faktum och vi sänker vårt energibehov av el varje år på grund av energisparåtgärder som värmepumpar, isolering, LED-belysning mm.
    Hur långt skall jag behöva åka med min elbil för att få en härlig och avkopplande naturupplevelse i din värld?
    Jag kan tyvärr inte ge något konkret förslag på hur Lerums kommun skall kunna generera den önskade el-kvoten på hemmaplan utan att fördärva sin natur med vindturbiner.
    Blir det för bedrövligt så får ni väl komma och hälsa på i Ale kommun.
    /Bruno

    • Bruno

     Jag är verkligen ingen expert på energiområdet, och jag älskar Gråbo för dess natur – är född och uppväxt här och badar gärna i Annesjön och Stora Lövsjön. Men jag är även så medveten att jag inser att vi alla måste bidra på olika sätt. Naturligtvis på bästa möjliga sätt.

     Men när jag försöker läsa undersökningar om energibehovet framåt så pekar de på att vårt nuvarande överskott är tillfälligt, jag har hittade lite snabbt en undersökning ÅF tagit fram till Svenskt Näringsliv (som naturligtvis vill se till att det finns el till industrin) men den visar hur som helst att detta är en fråga vi inte kan blunda för och motiverar ett ställningstagande som Lerums kommun har gjort att bära endel av sin egen energiförbrukning.

     ”Sammantaget handlar det om att finna lösningar, utöver de som i denna studie redan antas genomföras, som adresserar det förväntade och kvarstående underskottet på el … motsvarande 25-70 TWh år 2050, vilket annars uppkommer gradvis och stadigt från runt år 2030 och framåt i takt med att dagens 10 kärnkraftsreaktorer successivt tas ur drift.”

     Här nämns bl.a. som en nödvändig åtgärd att: ”Omgående utbyggnad av vindkraft i en jämn och hög takt för att säkerställa att 20 TWh finns på plats år 2030 och 30 TWh år 2050”

     Källa:
     http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00027/Sveriges_framtida_en_27459a.pdf

     • Mikael,

      Jag är heller ingen expert, men Energimyndigheten har pekat ut riksintressanta vindbruksområden där de rekommenderar att vindsnurrorna skall stå. Inte med ett ord eller tecken har de pekat på vare sig Lerums eller Ale kommun.
      Det kan ju bero på att de är experter och vet var vindkraftverken verkar bäst och skadar minst. Du behöver inte ha dåligt samvete om inga vindkraftverk hamnar i Lerum. Lyssna på experterna och fåglarna medan du kan.

      /Bruno

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here