Vindkraft02-660x400px

Under tisdagskvällen höll Gothia Vind ett samråd med allmänheten om planerna på att uppföra en vindkraftspark i området nära stora och lilla lövsjön. Mötet var mycket välbesökt och lokalen i scoutgården var alldeles för liten för alla som ville vara med på mötet. Många av besökarna hade frågor om det som presenterades.

Vindkraft01-660x400px

Johan Särg, projektledare på Gothia Vind, inledde med en allmän genomgång om av vindkraft, en presentation av företaget och projektet Fyrskog – vilket är namnet på vindkraftsparken Gothia Vind planerar i Gråbo.

Frågorna handlade blad annat om ljudnivåer från vindkraftverken och hur de kommer att påverka sin omgivning och grannar. Det fanns även flera med på mötet som önskade att de fått en skriftlig inbjudan till samrådet eftersom deras fastigheter ligger i närheten av den planerade vindkraftsparken.

Önskemål framfördes om att förlänga tiden från den 7 januari för att lämna in synpunkter på projektet – eftersom vissa utredningar ännu inte var klara.

Bland deltagarna denna kväll fanns även Dennis Jeryd (s), Eva Andersson (c) och Magnus Pettersson (v) med från kommunstyrelsen för att lyssna till både presentation och reaktioner.

Dennis JerydDennis Jeryd, oppositionsråd (s)

”Jag tycker det är viktigt att vara med på tidiga samråd för att lyssna av stämningen i rummet. Det kommer att ta ett ganska långt tag innan frågan kommer upp till KS och då är det bra att ha med den känslan. I dagsläget är det viktigt att processen får ha sin gång och att alla som vill får komma in med sina synpunkter. Efter det får Länsstyrelsen och kommunen göra sina bedömningar.”

 

Magnus Pettersson (v)

MagnusPettersson”Vi måste vara öppna för utbyggnad av förnyelsebar energi. Jag är inte så insatt i om detta är en lämplig plats, men ska lyssna på de seriösa synpunkter som kommer. Jag deltog i mötet främst för att jag är intresserad av delägande i lokal vindkraft, vilket jag är säker på ökar acceptansen och intresset hos närboende.”

 

Johan Särg, projektledare Gothia Vind

Johan-101221-150x100Vi som arbetar med projektet tycker att det var ett bra möte med mycket god uppslutning där flertalet bra frågor och diskussioner kom upp. Det är ju också precis detta som samråd är till för, att höra allmänhetens synpunkter och bistå med information i så hög grad som möjligt. Om det är så att vissa personer inte har fått inbjudan är det såklart något vi får undersöka. De får gärna höra av sig till oss med namn och adressuppgifter så kontrollerar vi om något har gått snett någonstans.

För att fånga upp både de personer som eventuellt missats i adresslistan som Gothia Vind har beställt och de personer som bor utanför den närmsta kretsen, dit inbjudan skickades per post, kungjordes även inbjudan till samrådet i de lokaltidningar som Länsstyrelsen angett. I detta fall var det Lerums tidning och Göteborgs-Posten, utöver detta har information lagts upp på Gråbo.nu samt på Gothia Vinds hemsida.

Det allmänna samrådet är till för att fullgöra upplysningsplikten i miljöbalken och informera om projektets lokalisering, omfattning, utformning och miljöpåverkan. Det finns inga bestämmelser om i vilket skede man ska samråda med allmänheten mer än att det ska ske innan upprättandet av miljökonsekvensbeskrivningen. Det innebär att det inte finns några krav på att alla utredningar ska vara färdiga när samrådet genomförs. Det kan även tillkomma ytterligare utredningar både innan ansökan lämnas in till Länsstyrelsen (t.ex. om det kommer fram nya uppgifter under samrådsprocessen som gör att vi på Gothia Vind bedömer det som nödvändigt) och efter det att ansökan lämnats in (normalt kommer länsstyrelsen med någon form av kompletteringsbegäran och ibland kan det innebära att ytterligare utredningar/inventeringar ska utföras).

Utredningar av natur, kultur och fauna är främst till för att Länsstyrelsen skall kunna göra sin bedömning om projektets miljöpåverkan. Gothia Vind anser att det är viktigt att kunna bistå allmänheten med så mycket information som möjligt, både allmän information om vindkraft och projektets påverkan på kända natur- och kulturvärden i området men även med resultat av våra utredningar i området så långt de är klara. Av den anledningen väljer Gothia Vind att samråda med allmänheten i projektets slutskede (samtidigt som vi har ett frivilligt informationsmöte, s.k. grannmöte, i ett tidigare skede för att sprida kunskap om att vi påbörjat projektering i området).

Att alla utredningar inte är färdigrapporterade i dagsläget bedömer vi inte som ett problem, men vi kommer naturligtvis bistå t.ex. naturskyddsföreningar eller andra berörda intresseorganisationer med ytterligare material om det efterfrågas. Så länge inget framkommer som påtagligt ändrar den planerade vindkraftetableringens utformning (t.ex. en ökad totalhöjd, helt förändrade verkspositioner) finns det från myndigheter inga bestämmelser eller krav att samrådet bör förnyas.

Vad som kommer ske härnäst är att sammanställa de synpunkter som kommer in och bemöta dem i samrådsredogörelsen. Hemsidan kommer uppdateras med information löpande under samrådsprocessen. Parallellt med det allmänna samrådet pågår också ett samråd med utökad samrådskrets, vilket innefattar myndigheter och intresseorganisationer (fiskeförening, grannkommuner, naturskyddsföreningar m.m.) i närområdet som kan tänkas beröras av projektet.

Har man synpunkter går det bra att lämna dessa till oss senast 7 januari på fyrskog@gothiavind.se

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here