Sju boende i Annekärrsområdet har överklagat lagligheten i Lerums kommuns budgetbeslut från 2015 om att installera belysning efter banvallen (Sverigeleden) till Förvaltningsrätten.

Banvallen Gråbo (Foto: Mikael Tilly)Överklagan inlämnades den 24 mars till Förvaltningsrätten i Göteborg där man vill att rätten undanröjer Lerums kommuns beslut och beslutar om inhibition av verkställighet av beslutet, det vill säga att man måste vänta med att genomföra beslutet att sätta upp belysning tills frågan är avgjord.

Orsaken till att man överklagat beslutet är att ingen miljökonsekvensbeskrivning har skett inför beslutet att sätta upp belysning efter banvallen och bifogar rapporter som stödjer att belysning skulle påverka miljön vid Mjörn negativt.

Lerums kommuns jurist sköter kontakterna med förvaltningsrätten och frågan handlar, enligt kommunens tjänstemän, om lagligheten i budgetbeslut för 2015 där belysningsprojektet ingår – eftersom förvaltningsrätten inte behandlar frågor om miljöutredningar. Man fortsätter arbetet tillsvidare med projektet och man planerar att inleda montering av belysningen från början av hösten för att avsluta projektet vintern i år eller våren 2017.

Therese Anundby som är föredragande jurist på Förvaltningsrätten svarar på frågan om hur lång tid detta ärende kan ta; ”att vår målsättning är att avgöra målet inom sex månader från det att det kommit in till oss, men i det enskilda fallet kan det naturligtvis gå fortare eller ta längre tid än så.”

Här följer först överklagan och sedan en komplettering som lämnats in:


 

Överklagande av Lerums kommuns beslut §62 I anspråkstagande av investeringsmedel KS 16:56 att installera artificiell belysning på banvallen utmed sjön Mjörn. 

Sökande

Hans Eliasson, Östra Annekärrsvägen 19 (kontaktperson)
Lars Fyhr, Mjörnvägen 10
Sven Åke Larsson, Östra Annekärrsvägen 17
Sven Lundén, Nathans Backe 7
Rudi Pastorek, Mjörnvägen 12
Björn Pihl, Östra Annekärrsvägen 21
Barbro Schöld, Mjörnvägen 9

Saken

Överklagande av Lerums kommuns beslut §62 I anspråkstagande av investeringsmedel KS 16:56 att installera artificiell belysning på banvallen utmed sjön Mjörn. Laglighetsprövning enligt kommunallagen kapitel 10.

Yrkande 

Vi yrkat att Förvaltningsrätten undanröjer Lerums kommuns ovan nämnda beslut samt att Förvaltningsrätten beslutar om inhibition av verkställighet av beslutet. 

Grund for yrkandet 

Ingen miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kapitlet i Miljöbalken har skett. Kommunens företrädare hävdar att mget sådan behövs. Men vi hävdar däremot att en sådan krävs. En belysning av banvallen hal en negativ inverkan på miljön. (Se bifogade bilagor.) 

1. Trafikverkets beställda utredning från Calluna AB, Vägbelysningens påverkan på djur och växter. Litteraturstudie 2011-01-27 

2. Uppsala universitet. ”Ekologiska effekter av Ljusföroreningar” Linn Holmstedt 

3. Mjörn 2000. En limnologisk studie, Länsstyrelsen Västra Götaland 2001:27

4. De glacialrelikta kräftdjurens utbredning i södra Sverige. Björn Kinsten l :3 s.6-7 

5. Miljö och utveckling. LED-ljus kan störa djurlivet. Emma Casserlöv. 4 feb 2015 

6. Aqua report 2012:11. Genetisk kartläggning av öring i Mjöm

7. Värdebeskrivning for naturvård. Länsstyrelsen i Västra Götaland 2008-01-16, sid. 250-254 

8. Naturvårdsprogram för Lerums kommun 2010-10-14, sid. 21, rubrik Kommunal exploatering, m.m. 

Miljöbalken kap 9 §1Vidare vill vi åberopa Miljöbalken kap. 9 §1, vari framgår att installation av belysning kan räknas som sådan byggnad som skall prövas enligt Miljöbalken. 

Vidare hänvisar vi till bestämmelserna om strandskydd. 

Med detta vill vi poängtera att alla ingrepp i naturen vid sjön Mjöm måste noga vägas utifrån miljökonsekvenserna. Mjöm utgör ett riksintresse för naturvård enligt Länsstyrelsebeslut 2008. Rämne å, som är skyddad som reproduktionsområde f5r Mjömöringen, går delvis parallellt med banvallen. Belysningen kan ha en negativ inverkan på öringen. 

Vi anhåller om att få inkomma med ev. ytterligare grund för yrkandet senast 2016-04-15. 

Undertecknade utgör en arbetsgrupp, som representerar ett stort antal boende i närområdet. Vi kräver därför ett stopp av den Ljusförorening av banvallen som ovan nämnda kommunbeslut skulle medföra.

Gråbo 2016-03-23
Hans Eliasson (kontaktperson), Lars Fyhr, Sven Åke Larsson, Sven Lundén, Rudi Pastorek, Björn Pihl, Barbro Schöld (enligt fullmakt)

Läs originalet här: Överklagande 3232-16


Kompletterande uppgifter avseende rubricerat ärende. Se punkterna 1-5 nedan.

1. Vi inser nu att Lerums Kommuns plan att belysa banvallen i sin helhet från Ytterstad till Sjövik inte enbart blir en negativ påverkan pä biotopen Mjörn i enlighet med punkterna i inlämnad överklagan. Utan även längs hela kulturlandskapet utmed den tänkta sträckningen. 

2. Vad som tidigare inte beskrivits som, ytterligare negativ faktor, är att Ijusföroreningen längs Mjörn även påverkar och stör friluftsliv och boende längs sjöns östra del. 

3. Pä stora ytor av viken i Hjällsnäs finns sedan istiden ett stort antal artesiska källorna, i folkmun ”puttelihåla”. Flora och fauna kring dessa källor har anpassat sig till dessa unika förhållanden. En plötslig förändring av det naturliga nattmörkret kan antas störa denna ekobalans. 

4. Ytterligare har vi noterat att FN och UNESCO aktivt fokuserat pä ”the biological impacts of artificial light at night: from molecules to communities compiled and edited by Kevin J. Gaston, Marcel E. Visser, and Franz Hölker, 2015-05-05; volume 370, issue 1667. Detta i syfte att inte globalt ”smutsa” ner ver miljö med onödiga belysningsinstallationer. Inom arbetsgruppen stödjer vi detta FN-initiav fullt ut. 

5. Flera tunga svenska vetenskapsråd ex. Kungliga Vetenskapsakademin, SGU med flera varnar i senaste numret av Forsknings Framsteg, nr 42016, för hur vi människor förorenar naturen med artificiellt ljus under rubriken ”utrotningshotat nattmörker”. Artikeln syftat på exakt dom effekter som vi i arbetsgruppen starkt hävdar i vår överklagan.

Läs originalet här: Komplettering 3232-16


Beslut i Kommunstyrelsen om igångsättning av belysningsanläggning på Sverigeleden.

Texten uppdateras.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here