image

På kommunstyrelsen den 3 december 2014 så fattade den politiska majoriteten beslut i ett antal frågor.

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anta budget från Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Folkpartiet och Centerpartiet. Den innehåller bl.a. en kraftig satsning på förskola och skola. 10 miljoner kronor avsätts för att minska storleken på förskolegrupperna och 8 miljoner kronor avsätts för resurser till barn som inte når målen, fler vuxna i skolan och utökad elevhälsa för att nämna några exempel. Ett ökat stöd till föreningar, ett utvecklat och utökat anhörigstöd och en utökad friskvårdssatsning till kommunens anställda ingår också.

Budgeten innehåller också en mängd olika uppdrag som att påbörja planeringen för att bygga ett kulturhus med plats för bl. a Kulturskolan och gymnasiets Estetiska program vid Dergårdsentrén och att påbörja planeringen för att bygga en idrottshall i Dergårdsområdet. Dessutom ska ett forum för skoldialog utvecklas där alla grupper med intresse för skolan bjuds in att delta och utforma dialogen.

Stöd och omsorg ska planera för ett ökat användande av modern teknik i äldreomsorgen, planera för trygga boenden, servicebostäder och särskilda boenden i alla kommundelar och utveckla formerna för dialog.

Inom samhällsbyggnad ska vi identifiera och exploatera attraktiva områden med plats för större antal bostäder och med potential för snabbt genomförande. Planera för
byggande av bostäder med rimliga hyror. Aktivt samarbeta med lokala byggföretag. Arbeta för att Västra Stambanan byggs ut med ytterligare två spår lokaliserade utanför tätorterna på sträckan Göteborg-Alingsås. Samt utreda förutsättningarna för avgiftsfri kollektivtrafik för barn och ungdomar upp till och med gymnasieålder och för pensionärer i lågtrafik.

Kommunens relation till de lokala företagen ska stärkas och kommunen ska vara en serviceinriktad resurs för det näringsliv som finns i kommunen och ska underlätta för nya företag att etablera sig och växa i Lerums kommun. Parallellt med det ska kompetensen inom inköp och upphandling vidareutvecklas och uppföljningen av de tjänster vi köper ska stärkas.

I investeringsbudgeten för 2015 finns bland annat projekt som ombyggnad av Kolborydsvägen, ändrad trafiklösning i Flodamotet samt gång- och cykelvägar längs Ryggebolsvägen och Sjöviksvägen för att nämna några. Belysning av Sverigeleden Stannum-Gråbo påbörjas och satsningen på ridvägar och vandringsleder fortsätter.

Sammanlagda investeringar för 2015 uppgår till cirka 200 miljoner kronor och kan genomföras utan att kommunen behöver några nya lån.

Kommunstyrelsen fattade också beslutet att föreslå kommunfullmäktige att kommunen köper Göteborg Energis andel i Lerum Energi för drygt 19 miljoner kronor. Göteborgs kommun har gjort en översyn över sina bolag och där kommit fram till att man vill sälja sin del i Lerum Energi, i enlighet med det konsortieavtal som finns mellan Göteborg och Lerum. Efter köpet så kommer Lerums Kommun att bli helägare till Lerum Energi.

Detaljplanen för resecentrum i Lerum återremitterades till kommunstyrelsen för att invänta överklagandet av bygglovet till P-huset samt den kompletterande utredningen om Lerums centrum som rör placeringen av resecentrum, samt därtill knuten parkeringsanläggning. Byggandet av resecentrum är ett av de viktigaste projekten i utveckling av Lerums centrum och därför vill vi säkerställa att alla alternativ har utretts. Vi inser samtidigt att det är brådskande och gav därför förvaltningen i uppdrag att återkomma i januari 2015.

Kommunstyrelsen beslutade om ett igångsättningsbeslut och ianspråktagande av investeringsmedel för ett LSS-boende i Olstorp. Boendet ger förvaltningen möjligheten att erbjuda personer som idag bor på annan ort ett långsiktigt boende i sin hemkommun. På sikt är detta dessutom en mer kostnadseffektiv lösning jämfört med köpta vårdplatser.

Dennis Jeryd (S)
Rutger Fridholm (MP)
Lill Jansson (FP)
Eva Andersson (C)

DELA
Föregående artikelAdditionsstress
Nästa artikelBanvallen får belysning
Jag heter Dennis Jeryd och är Oppositionsråd för Socialdemokraterna i Lerums kommun. Jag är 48 år, utbildad civilingenjör i datateknik och uppväxt i Göteborg. Vi flyttade till Gråbo 1990 och bodde på Sniken fram till 2001 då vi byggde hus i Olstorp. Gift och har två barn som inte bor hemma längre. Innan jag blev politiker på heltid i oktober 2010 så var jag delägare i ett företag i databranschen.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here