Protokoll vid Medskapandegruppsmöte den 26 november 2014

Ordförande: Mikael Tilly
Sekreterare: Patrik Wendeblad
Lekstorpsskolans matsal 18:30-20:40

Ordförande öppnar mötet och föreslår en ommöblering av frågorna på dagordningen och får ok på detta.

1. Centrumutveckling 

Pierre Bolvede från Lerums kommuns Mark och projekt-enhet öppnar med anförande kring Centrumutveckling.

Framtidstomten

Pierre förklarar att det finns en förhoppning om att överklagan ska vara klar till redan till nyåret. Därefter följs det troligtvis av 3-4 månader väntan vid nytt överklagande. Möjligheten att starta arbetet finns förhoppningsvis 2015 (sen vår, alternativt tidig höst). Bygglov för tillfälliga lösningar för Framtidstomten kommer förhoppningsvis nästa vecka. Det kommer inte ske något arbete under vintern då det är problematiskt att göra något med tanke på vinterklimatet.

Tre skisser på vattenkonsten för torget ställs nu ut i biblioteket. Juryn består av Ann Bäck från Medskapandegruppen tillsammans med några av kommunens tjänstemän. Dessa kommer ta till sig omröstningen och fattar beslut. Mikael Tilly skjuter in att röstningen kring vattenkonsten är i första hand en rådgivande röst. Alla konstverk anses i dagsläget vara tekniskt möjliga att genomföra, svarar Pierre på en fråga om detta.

Hans Amberntsson beskriver att Medskapandegruppens arbetsutskott för Framtidstomten behöver vänta med planeringen av utformning av tomten då man behöver invänta byggentreprenörens planer kring byggandet.

Frågan om att ta bort Labyrintodlingen togs upp eftersom säckarna snart inte går att flytta. Det framkom dock att det behövs ett initiativ från den ansvariga gruppen.

Frågan kom upp om att det i de planer arbetsgruppen fått se verkar försvinna ett större antalet parkeringar från Gråbo centrum. Pierre informerar om att det är lång tid kvar till Etapp 2 av detaljplanen, som berör detta, är klar.

Träff med överklagande

Hans Hellberg beskriver mötet som kommunen tillsammans med Medskapandegruppen har haft med överklagandegruppen. Bra prat, mycket av krutet blåstes av. Kommunikationen från kommunen med berörda har varit bristfällig. Ett andra möte är beslutat där planchef Ann-Kristin Welander tillsammans med gruppen ska träffa de överklagande nästa vecka. Förhoppningen är att det ska vara ett kunskapshöjande möte, där båda sidorna förhoppningsvis ska kunna förstå varandra bättre.

Medborgarmöte

Hans Hellberg och Mikael Tilly beskriver sitt möte med kommunens utvecklingssekreterare och planering kring medborgarmötet den 2 december. Mikael beskriver upplägget för mötet.

Tak på torget

Hans-Lennart Raask från Missionskyrkan kom med förslag om ett tak på Mjörnbotorget. Pierre beskriver att det kan vara svårt ekonomiskt.

Beslut att AU tar med sig frågan om ett tak på Mjörnbotorget. 

Älska Gråbo – projektet

Mikael beskriver arbetsprocessen kring torget och återger de positiva reaktioner det givit. Plattorna har lagts ut, vilket gjordes bra. Projektet ses nu som avslutat.

Plattor beskrivs dock ha blivit sönderkörda av tunga fordon när julgranen skulle placeras. Gruppen ser gärna att kommunen ska se över framtida åtgärder och eventuellt begränsa fordonstrafik på torget.

Det finns 14 000 kr kvar från projektbudgeten. Samhällsföreningen föreslår att Medskapandegruppen skall få behålla pengarna till utsmyckning av torget till våren. Hans Hellberg beskriver att det skulle vara bra om man kunde fråga kommunen med tanke på att gruppen äskade om pengar på slutet.

Beslut att AU tar ansvar för att ta kontakt med Erik Roos om de överblivna pengarna. 

2. Föreningsbildande

Föreningar som är med och bilda föreningen

  • Centrumkyrkan Gråbo
  • Gråbo företagarförening
  • Gråbo gympan
  • Stora Lundbys församling
  • Stora Lundbys golfklubb
  • Stora Lundbys hembygdsförening
  • Stora Lundbys samhällsförening
  • Stora Lundbys scoutkår
  • Stora Lundbys trädgårdsförening

Nio organisationer är därmed med att vid kvällen möte starta föreningen.

Vi fick även veta att Missionskyrkan, Pensionärsföreningen och brf Ekdungen kommer att behandla frågan om medlemskap i sina styrelser inom det närmaste. Även andra föreningar har bjudits in att bli medlemmar.

Stadgar

Föreslag förs fram om att halva styrelsen vid årsmöten byts varje år, och därigenom att styrelsen får en kontinuerlig förändring.

Det har inkommit förslag till justeringar av de stadgar från oktober som skickats ut inför mötet, dessa gicks igenom och kompletterades med några redaktionella justeringar.

Stadgarna antas som premilinära inför årsmötet och bifogas som bilaga till protokollet.

Styrelse

Förslag lades att Arbetsutskottet fungerar som styrelse inför föreningens första årsmöte. Beslut att AU blir interimsstyrelse för föreningen.

Valberedning

Ledamöter i valberedningen skall vara medlem i någon av de organisationer som är medlem i föreningen Medskapandegruppen i Gråbo.

Efter att några namn prövats och tackat nej så föreslog ordförande att föreningens interimsstyrelse kan fungera som valberedning. Beslut att AU fungerar som valberedning. 

Årsmöte

Förslag att årsmötet hålls den 28 januari klockan 18:30. Beslut enligt förslag.

Föreningen Medskapandegruppen i Gråbo har därmed bildats.

3. Rapporter från pågående arbeten 

Gråbo som besöksort 

Ärendet bordläggs då ingen finns på plats för att informera.

Skolvägar

Johan Holst har haft det svårt att få tid att få igång projektet. Ett möte ska bestämmas med kommunens tjänstemän.

Marknadsföring av Pilot Gråbo

Ett möte har genomförts som även tidigare rapporterats. Gruppen vill marknadsföra Gråbo i samband med att byggnationen startar. Gruppen samarbetar med marknadsföringsbyrån Buddy.

4. Övriga frågor

Det fördes en diskussion kring olika alternativ för bredbandsfiber till hushåll i Gråbo.

Mötet avslutades 20:40.

Bilagor:

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here