Kommundelsträff Gråbo 2014-04-01
Cirka 110 Gråbobor närvarande vid kommundelsträffen

Här följer de minnesanteckningar som gjordes under kommundelsträffen i Röselidsskolan den 1 april 2014. Anteckningarna finns även som PDF fil här: Kommundelsträff Gråbo den 1 april 2014

1. Mötets öppnande
Ingvar Frid välkomnar å kommunfullmäktiges presidiums vägnar och presenterar de politiker från kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens presidium som är här ikväll. Medskapandegruppen kommer också att få presentera sig lite senare, och sektor samhällsbyggnad ska berätta om vad som händer i planeringen för torget. Sedan kommer det att hållas en workshop där alla får vara med och tycka till om torgets utformning.

Kommundelsträff Gråbo 2014-04-01
Kommunfullmäktiges ordförande Ingvar Frid ledde kommundelsträffen.

2. Medskapandegruppen i Gråbo
Ann Bäck, ordförande för medskapandegruppen, presenterar sig. Medskapandegruppen består av representanter för ett antal lokala föreningar. Man har bland annat hjälpt till att skapa planteringar och en konstvägg på rivningstomten. Medskapandegruppen har organiserat sig i olika arbetsgrupper, bland annat har man tittat på vägarna mellan skolorna i Gråbo så att de är säkra att gå och cykla på. ”Rent och snyggt” är en grupp som jobbar med att få ordning runt torget nu, i ett korttidsperspektiv. En annan grupp jobbar med att marknadsföra Gråbo. Nu kommer medskapandegruppen också att bilda en ny arbetsgrupp för att medverka i planeringen för torgen i Gråbo både kort- och långsiktigt, i samarbete med kommunen. Medskapandegruppen har också haft möte med Posten, DHL och Schenker efter att det varit problem med paketutlämningen. Är ni medlemmar i någon förening eller intressegrupp som ännu inte är representerade i medskapandegruppen får ni gärna kontakta oss, avslutar Ann Bäck.

3. Information om centrumutvecklingen i Gråbo
Jonas Loiske, planarkitekt på Sektor samhällsbyggnad, inleder sin informationsdel med att berätta vad han kommer att prata om; centrumutvecklingen och framför allt torget. Det är roligt att till exempel rivningstomten har tagits i anspråk och gjorts trevliga saker med, sedan sist vi sågs på kommundelsträff för ett år sedan.
Centrumutvecklingen har delats upp i två etapper. Jonas pratar idag om etapp 1. Sedan sist, för ett år sedan, har detaljprojekteringen dragit igång; gator, torg och andra allmänna platser. Tyvärr har två exploatörer dragit sig ur, NCC och Peab. Den som fortfarande är knuten till oss är Rydlers bygg. Kommunen har kontakt med andra byggare och planerna kommer inte att behöva ändras. Ett annat avgörande steg är att kommunen troligen kommer att ta över ägandet av torget i maj. Dock inte byggnaderna runt omkring.
Eric Roos, verksamhetschef på teknisk service, påpekar att det inte finns några jättesummor att göra så mycket med torget just nu. De små åtgärder som ändå kommer att göras innan ombyggnationen, kommer att vara att åtgärda direkta faror och prioritera de lagkrav och riktlinjer som finns. Förhoppningsvis kan kommunen samarbeta med medskapandegruppens ”rent och snyggt”-grupp. Erik Roos betonar att han vill sänka förväntningarna på vad kommunen kan och kommer att göra just nu, på kort sikt, innan torget byggs om.

Fråga: Plattor som är trasiga, kommer de att bytas ut nu?
Svar: Vi får se vad vi kommer fram till som kan komma att åtgärdas direkt, i samförstånd med medskapandegruppen.

Fråga: Det planterades växter förra året, vad hände med dem sedan?
Svar: Det var tyvärr en del skadegörelse och stölder av växter.

Jonas Loiske fortsätter att berätta om de mer långsiktiga planerna. Ett samarbete med Konstnärscentrum Väst är inlett för att ta fram förslag på konstnärliga inslag till de två vattenytor som kommer att finnas på torget. Det kommer att bli en utställning med konstförslag för allmän beskådning där Gråboborna kommer att vara med i valet av konstverk. Belysningsfrågan är också aktuell.

Fråga: Hur tidigt kan medborgare vara med och medskapa kring torget?
Svar: Det har förts dialoger i flera år, och i flera led. Redan 2006 hölls en workshop om centrumutvecklingen i Gråbo. Sedan dess har det arrangerats flera kommundelsträffar och dialogtillfällen. Kommunen har också tagit hjälp bland annat av en referensgrupp och av studenter från Chalmers. Detaljplaneförslaget var ute på samråd under sommaren 2012. Under hösten och vintern 2012 omarbetades förslaget efter inkomna synpunkter. Förslaget ställdes sedan ut under våren 2013 och då gavs tillfälle att lämna synpunkter på förslaget igen. Denna kväll är ju också ett sådant tillfälle, som är tänkt för att ni invånare ska vara med och tycka till.

Enligt preliminär tidplan kommer en tillfällig upprustning att göras i sommar. 2015 kommer utbyggnad av allmän plats att sätta igång; gator, torg, cykelvägar etc. Detta beräknas ta ungefär ett år. Även byggnation av bostäder i Segerstadsplan, som ligger en bit ifrån torget, kan starta 2015. 2016 kan man påbörja byggen av bostäder närmre torget, som då beräknas vara klart.

Som sades tidigare så har dialoger om centrumutvecklingen mellan kommunen och medborgarna genomförts flera gånger tidigare. Jonas Loiske visar ett ordmoln med värdeord som ofta lyfts fram av medborgarna. Ett ”levande torg” är genomgående, kopplat till sociala aspekter och mjuka värden. Belysning, service och restauranger har också ofta nämnts i tidigare dialoger. Även arbeten av studenter från Chalmers har gett idéer om vad som skulle kunna finnas på torget.

Kommunen har nu gjort ett förslag utifrån tidigare medborgardialoger. Att skapa en samlingsplats, en ”nod” för olika stråk (gång- och cykelstråk har förstärkts) och förändrad trafikhierarki har varit en viktig utgångspunkt. Det tillkommer fler bostäder och verksamheter vilket innebär mer liv och rörelse, mer vatten och grönt, samt bättre belysning. Parkering har varit en het fråga under detaljplaneprocessen, en del tycker att det inte ska vara så mycket parkeringsplatser på torget och andra tycker att det ska vara fler. Men nu tillkommer det många nya bostäder och verksamheter, vilket gör att man behöver någon form av parkering för att behålla funktionaliteten. Planförslaget försöker att integrera parkeringsplatser på ett sätt så att det inte stör gående och cyklister. Utspritt över centrumkärnan kommer det att tillkomma fler parkeringsplatser än vad det finns idag. Men vi tar med oss alla de synpunkter som dokumenteras ikväll till vidare planering.

4. Workshop
Nu är det dags för workshop om torgets funktion och utseende. Workshopen leds av utveklingssekreterarna Jenny Lopes, Elin Hallberg och Elisabet Sandström. Först får ni chans att tycka till om de planer för torget som Jonas Loiske har presenterat. Vad ser ni för möjligheter och utmaningar, plus och minus?
Sedan diskuteras två saker;

 1. Vad vill ni känna när ni är på eller går förbi ert torg? Vilka ord ska prägla platsen?
 2. Vad ska man kunna göra på torget? Vilka funktioner och aktiviteter ska finnas där?

Deltagarna kan använda inspirationsbilder som delats ut i grupperna. Man kan också använda de stora kartor som finns på plats för att placera olika funktioner på torgytan. Vart ska man kunna sitta/leka/strosa/umgås, t.ex.?

Allt som har dokumenterats i grupperna under workshopen kommer att sammanställas och tas tillvara inför fortsatt planering av sektor samhällsbyggnad. Alla de som vill ha sammanställningen och så småningom återkoppling på hur inkomna förslag och synpunkter har tagits tillvara, kan skriva upp sig på en kontaktlista.

5. Frågestund
Mikael Tilly utses till justerare av kvällens minnesanteckningar.

Ingvar Frid informerar att alla de frågor som kom in under förra kommundelsträffen har åtgärdats och/eller lämnats svar på.

Inför kvällens möte har det från allmänheten inkommit två frågor på förhand:

 1. Den nya cykelbanan från Bysmedsvägen/Gamla Banvallen och fram till Grusvägen. När kommer man att sopa bort gruset efter vinterns sandning?
  Svar: Detta kommer att åtgärdas inom kort, tyvärr hade den sträckan fallit bort från entreprenörens lista.
 2. Vi boende i brf. Fridhem, Lundbyvägen 22-28, vill ta upp problem med stora flockar med fåglar. Det gäller i första hand kajor som i flockar flyger runt i centrum. Inför natten samlas dessa i närliggande träd. Tidig morgon är de i rörelse igen och sätter sig exempelvis på fönsterblecken för att “picka” efter något på fasaden. Det är dessutom “tjattrande” från kajorna, som vid stora antal blir besvärande. Vi upplever, att fåglar samlas vid containrar placerade vid affärerna och kanske finner något ätbart. Vi vill gärna få kommunens hjälp med att kanske få en lösning på problemet.Svar: Man kan vända sig till Miljöenheten för att be dem kontrollera att det inte ligger mat i containrar som inte ska innehålla detta. Miljöenheten kan också åtgärda problem som anses vara av hygienisk karaktär och då kan kommunens skytt få i uppdrag att avhysa fåglarna. Miljöenheten har fått frågan till sig och kommer att avgöra hur man bör åtgärda problemet.

Ingvar Frid lämnar ordet öppet för fler allmänna frågor och synpunkter.

 1. Det finns risk för att olja spills ut under motocrosskörning i grusgropen och det kan bli miljöeffekter av detta, t.ex. risk för att grundvattnet skadas.
  Svar: Tyvärr kan kommunen inte göra så mycket åt detta utan det är fastighetsägarens ansvar, som är privat i det här fallet.
 2. Finns det planer på att bygga om korsningen vid Stenkullenvägen/Olstorpsvägen? Det händer många olyckor där och det är önskvärt att i vart fall förbättra sikten.
  Svar: Det finns planer på det, det handlar egentligen bara om när kommunen har råd att göra den investeringen. Eric Roos tar med sig frågan för att se vad man kan göra direkt.
 3. Gång- och cykelvägar på och omkring rivningstomten i Gråbo körs på med bil.
  Svar: Eric Roos menar att teknisk service har satt upp skyltar, men det verkar inte räcka. Det är dock inte rimligt att sätta upp höga staket och spärra in hela området. Vi försöker synliggöra vad som gäller, men det respekteras inte alltid.
 4. Finns det möjlighet att sätta upp en parkeringsförbudsskylt, så att folk inte kör in för att ställa sig där de inte ska?
  Svar: Eric Roos svarar att det är redan parkeringsförbud på platsen, men kanske behövs det tätare kontroller.
 5. Kan man inte hellre göra ytan till parkeringsyta med en riktig väg in?
  Svar: Eric Roos tar med sig den synpunkten.
 6. Träden som var nysatta runt Actionparken har fällts igen, varför?
  Svar: Eric Roos informerar om att det visade sig efter plantering att marken var fuktigare än vad man trodde, vilket gjorde att många träd dog. Vi kommer att dränera marken och göra ett nytt försök till hösten.
 7. Hur länge ska uppläggningshögarna (dumpat avfall) vid uppfarten mittemot Gulf vara kvar?
  Svar: Pierre Bolvede, mark och projekt, svarar att det inte riktigt är hans område, det är en uppgörelse mellan Lekstorps IF och kultur- och fritidsenheten, men han tar med sig frågan. En av mötets deltagare tillägger att högarna är ett tillsynsärende och att kommunen har informerat företaget att de behöver ansöka om bygglov.
 8. Hur länge ligger högarna med grus efter vintern kvar?
  Svar: Eric Roos svarar att det inte är meningen att det ska ligga kvar efter sopningen. Vi får göra en översyn så att allt plockas bort.
 9. Paketutlämningen – vart kommer det att bli utlämningsställe?
  Svar: Paketen kommer att lämnas ut på Kå-Pe, enligt uppgörelse. Det finns ingen diskussion om att flytta det tillbaka till Gulf. Medskapandegruppen kommer att ha en fortsatt dialog med paketdistributionsföretagen.

Ingvar Frid tackar så mycket för deltagandet och betonar att det är jätteroligt att så många kom till kommundelsträffen. Mötet avslutas.

Anteckningarna som PDF fil här: Kommundelsträff Gråbo den 1 april 2014.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here