För femte året i rad har tidningen Miljöaktuellt genomfört en kommunranking. Resultatet baseras på Miljöaktuellts egna enkät som kommunerna svarat på och 7 andra källor (Gröna Bilister, Grön Flagg från Håll Sverige Rent, SKL Insikt från Sveriges kommuner och landsting, Vattenmyndigheten, Boverkets miljömålsenkät, Ekomatcentrum samt, Kolada – kommunernas och landstingens gemensamma databas). Läs mer här…

De 5 bästa kommunerna är:
1. Upplands Väsby kommun
2. Eskilstuna kommun
3. Västerås stad
4. Göteborgs stad
5. Lerums kommun

– Det är förstås oerhört roligt och stimulerande att vårt arbete med miljö- och klimatfrågor ger avtryck. Ett väldigt positivt kvitto på att vi är på rätt väg i vår strävan att bli Sveriges ledande miljökommun till år 2025, säger Anna-Lena Holberg, kommunstyrelsens ordförande (M).

– Naturligtvis inser vi att placeringar i rankninglistor av olika slag är en ögonblicksbild. De områden som miljöaktuellt granskar varierar mellan åren och givetvis är vi olika starka i olika frågor. Förändringar i placeringen några steg upp eller ner är inte det viktiga. Det som är glädjande är att vi åter fått ett kvitto på att vi stadigt ligger bland de allra bästa kommunerna i landet, säger Anna-Lena Holberg, och tillägger att både beslutsfattare och anställda i kommunen ska känna stolthet över resultatet.

-Det är vårt breda arbete med miljö och klimat i fokus som gör framstegen möjliga!

Lerums kommun har fått 25 poäng av 30 möjliga i miljöaktuellts enkät, och 38,09 av 57 möjliga i miljöaktuellts totala sammanställning där också bland annat miljömål för fastigheter, miljöbilsfordon och ekologisk mat ingår.

– Vi har fått mycket bra resultat på de flesta områden, säger Johanna Wahlqvist, miljöcontroller i Lerums kommun. Inte minst andelen ekologisk mat där vi är femte bästa kommun i landet 2012.

– För första gången har vi i år också kunnat svara ja på frågan om vi har ett miljöledningssystem. Hela kommunens organisation blev miljödiplomerad i april, berättar Johanna Wahlqvist. Andra viktiga delar av framgången är att hållbarhetsarbetet breddats så att också sociala frågor ingår. Exempel på det är satsningen på att ställa om Gråbo till Sveriges första hållbara tätort, och att kommunen jobbar strukturerat och målmedvetet för att ge brukare och invånare jämställd verksamhet, service och bemötande.

Lerums kommun har givetvis också områden som behöver utvecklas vidare. En fråga som ingår i Miljöaktuellts rankning handlar om exploatering av jordbruksmark, tätortsnära grönområden och skyddsvärd natur. Lerums kommun har de senaste åren expolaterat mindre arealer av sådan mark, efter avvägningar mellan olika miljö- och samhällsintressen och med stöd i gällande översiktsplan (ÖP 2008). Lerums kommun har påbörjat arbetet med att ta fram en ny översiktsplan som tydligare ska stödja visionen att bli Sveriges ledande miljökommun och därmed bättre kunna prioritera en hållbar samhällsbyggnad.

– Ett annat av våra utvecklingsområden utifrån Miljöaktuellts rankning är att öka andelen förnybart drivmedel i kommunens fordon, berättar Johanna Wahlqvist. Vi ligger över medel i kommunsverige, men ser att vår satsning på miljöklassade fordon har gjort att andelen fordon med förnybara drivmedel har fått stå tillbaka. I kommande fordonsupphandlingar ska vi därför också fokusera på förnybart bränsle.

– Ett tredje område handlar om så kallad ”grön IT”. Där ska förvaltningen ta fram en strategi i höst. Vi har redan stort fokus på miljö i alla IT-upphandlingar, vilket till exempel resulterat i att vi minskat vårt behov av servrar och energiförbrukning, och sedan flera år tillbaka stängs kommunens datorer av automatiskt på kvällstid för att spara energi.

Läs kommentaren på lerum.se

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here