Den aktuella detaljplanen för Gråbo centrum godkändes i veckan av Länsstyrelsen, grävsmaskiner har börjat snygga till på framtidstomten och medskapandegruppen har blivit en förening. Det var tre nyheter som diskuterades på informationsträffen i Röselidsskolans matsal på tisdagskvällen.

De nya kommunalråden Lill Jansson (FP), Eva Andersson (C), Rutger Fridholm (MP) och Dennis Jeryd (S) hälsade de ca 50 Gråbo-borna som kommit till mötet välkomna. Huvudfrågor för kvällens möte var vad är det som händer på framtidstomten nu, hur går det med detaljplanen och varför tar det sån tid?

Mötet började dock med att Pierre Bolvede, mark- och projektchef i Lerums kommun, gav återkoppling på några frågor som varit aktuella i sociala medier under helgen. Dels handlade det om att ljusen i granen på torget inte varit tända. Det är nu åtgärdat. Det finns också några lyktstolpar på torget som inte lyser. Förhoppningen hos Lerum Energi som servar kommunens utebelysning var att dessa gamla stolpar och lampor skulle klara sig fram till dess att torget byggs om. Så blev det nu inte och därför är ny utrustning beställd och ska sättas upp så fort de kommer.

Men nu till kvällens huvudfrågor. Pierre Bolvede var den som fick äran att besvara frågorna.
Vad är det som händer på framtidstomten nu?

Kommunstyrelsen har avsatt 2 miljoner kr för att rusta upp tomten innan det är dags att börja bygga nya bostäder. Tomten kommer att delas in i de kvarter som är föreslagan i detaljplanen genom att gångstråk byggs och belysning sätts upp.

Närmast Röselidsskolan kommer två 5-personsplaner för t ex fotboll att anläggas. Det blir ett stort lyft för Röselidsskolan som har en idrottsprofil. Anledningen till att det blir två mindre planer istället för en stor är att när hus och kvarter börjar byggas kan åtminstone en 5-personsplan finnas kvar längre tid än vad fallet hade varit om vi byggt en enda stor plan.

De projekt som byggdes upp efter workshopen i maj 2013, t ex konstväggen och odlingslabyrinten, kommer att rustas upp och utvecklas. Därtill finns det lite pengar kvar att använda till andra tillfälliga åtgärder som är till glädje för Gråbo-borna. Det arbetet kommer att ske i samverkan med medskapandegruppen i Gråbo och utgå från alla de idéer som samlats under vägen vid workshops och medborgardialoger.

Just nu pågår grovplanering av tomten. De grävsmaskiner som syns på tomten plattar till marken och lägger ut sand. Förhoppningsvis kan fotbollsplanerna och belysning på tomten vara klart redan innan jul. Därefter ligger arbetet lite nere på grund av att kylan och återupptas igen när marken åter går att arbeta med.

Hur går det med detaljplanen?
Christian Mattsson, processledare för Pilot Gråbo i Lerums kommun, gav en bakgrund till vad den aktuella detaljplanen kan betyda för Gråbo i ett tioårsperspektiv. Detaljplanen är central i Gråbos utveckling eftersom den kommer att tillåta att en massa nya bostäder byggs. Om tio år kanske Gråbo har fått 1000 nya invånare. Det kan ge helt andra förutsättningar för handel, näringsliv, arbetstillfällen och ett hållbart vardagsliv. Christian betonade att allt detta är beroende av medskapande och samverkan, något som Gråboborna visat stort engagemang för såhär långt.

Detaljplanen överklagades till Länsstyrelsen efter att den hade antagits av kommunfullmäktige. Den 27 november godkände Länsstyrelsen planen. Man kan säga att Länsstyrelsen inte godtog överklagandet. Den som inte är nöjd med det har tre veckor på sig att överklaga till mark och miljödomstolen.

Varför tar det sån tid?
När detaljplanen så småningom blir giltig kan exploatörerna (byggföretagen) söka bygglov och så småningom komma igång att bygga. Lerums kommun kommer troligen att sätta igång med att förbereda med vatten- och elledningar, vägar och gångvägar under hösten 2015. Samtidigt kommer troligen också den första exploatören att sätta igång med att bygga bostäder. Då kommer byggtakten ligga på ca 40 lägenheter om året. Det betyder att det kommer att byggas i Gråbo centrum i ungefär 5 år.

Rösta om konstverk på torget
Torgytan är från Lerums kommuns sida prioriterad efter många års förfall. Ombyggnation av torget kommer igång så fort det går. Pierre Bolvede passade på att tipsa Gråbo-borna om att det just nu pågår en konsttävling där den som vill kan delta genom att rösta på ett av tre förslag som konstnärer har tagit fram. Omröstningen är rådgivande och beslutet om vilket konstverk som får pryda torget fattas av en jury bestående av representanter för medskapandegruppen i Gråbo, Lerums kommun samt en konstnär.

Läs mer om det på denna webbsida…

Medskapandegruppen har blivit förening
Mikael Tilly, pastor i Centrumkyrkan och ledamot i styrelsen för den nybildade föreningen Medskapandegruppen i Gråbo, berättar att medskapandegruppen i Gråbo nu gått från att vara ett löst sammansatt nätverk till att bli en förening. Det har till exempel fördelen att administration kring pengar i samarbete med kommunen blir enklare. I nuläget består den nybildade föreningen av nio medlemar som alla är föreningar eller organisationer i Gråbo. Tanken är att fortsätta jobba med olika projekt i Gråbo och verka för ett brett medinflytande och medskapande. Föreningen är öppen för fler medlemmar i form av andra föreningar eller organisationer. Den som är intresserad av att delta kan höra av sig till Medskapandegruppen via info@medskapandegruppen.se.

Övriga frågor och synpunkter från mötets deltagare
Idrottshallen och mötesplats för kultur
En deltagare föreslog att man borde sätta upp en skylt till idrottshallen för gång och parkering så att människor hittar dit och för att motverka att man kör på gång/cykelvägar. Pierre Bolvede lovade att ta med sig denna idé till rätt person i Lerums kommun.
En deltagare undrade om utbyggnad av idrotthallen är beroende av att detaljplanen blir giltig. Pierre Bolvede svarar att precis så är det.
Det kom upp ett förslag om att den framtida utbyggnaden av idrottshallen bör ha en samlingssal och att det bör finans motionsslingor därifrån ut till vackra miljöer så att till exempel idrottslag kan förlägga träningsläger eller liknande evenemang i Gråbo. Pierre Bolvede menar att självklart är sådana mötesplatser trevliga men att man skulle kunna samutnyttja skolans lokaler vid verksamhet i idrottshallen. Det är svårt att få en god ekonomisk nytta när samlingslokaler står tomma mycket.
En frågeställare undrade om det i Gråbo finns planer för en mötesplats för annan typ av kultur. Kommunalrådet Lill Jansson (FP) förklarade att hur eller var en sådan plats blir är inte helt klart idag men intentionen från politiken är att det ska finnas en mötesplats för kultur i Gråbo.

Attraktiva och oattraktiva platser i Gråbo
Flera deltagare menade att entrén till Gråbo inte var bra nog utan att den behövdes göras mer attraktiv. Christian Mattsson, Lerums kommun, höll med och menade att det är ett absolut måste att göra entrén mer inbjudande och en viktig del i den utveckling som kommer att ske de kommande tio åren.
En deltagare uppmanade kommunen politiker och tjänstepersoner att inte förbise Mjörn som en värdefull resurs.

Bostäder på parasollen – för vem?
En deltagare undrade om det inte var för många unga människor i 55+-lägenheterna i Parasollen. Är inte de bostäderna till för äldre som inte riktigt klarar sig själva? Kommunalrådet Eva Andersson (C) beskrev att det är Förbo som har hand om uthyrningen och vaktmästeriet idag. Frågan är lyft i kommunstyrelsen för att säkerställa så att det fortsatt ska vara äldre som har företräde till lägenheterna. Sektor stöd och omsorg kompletterar i efterhand svaret via e-post och skriver bland annat att de personer som erbjuds lägenheter behöver inte ha några speciella behov. Om sektor stöd och omsorg inte begärt någon lägenhet till någon som anses ha behov av att snabbt få en bostad så fördelas lägenhet enligt Förbos ordinarie kö för 55+-bostäder.

Belysning och papperskorgar
Det lyftes också synpunkter kring belysning här och var i Gråbo. En deltagare lyfte behovet om att göra en trygghetsvandring. Då kan man till exempel upptäcka de platser som upplevs som otrygga på grund av bristande utebelysning. Pierre Bolvede lovade att vidarebefordra denna idé till ansvarig i Lerums kommun.
Elin Elebring, utvecklingssekreterare i Lerums kommun, upplyste om att det finns en app som heter Felanmälan Lerum. Den kan man kostnadsfritt ladda ner till sin smartphone och på ett mycket enkelt sätt göra felanmälningar. Det går också utmärkt att ringa till medborgarkontoret KomIn som har telefonnummer 0302-52 20 00.
Lill Jansson (FP) kunde ge besked om att belysning längs vissa delar av banvallen är något som är önskat och också kommer att finnas med i det huvudförslag till budget för 2015 som kommunfullmäktige tar ställning till den 18 december. Gråbo-borna kan alltså vänta sig att banvallen blir mer upplyst.
Flera deltagare uppmärksammar behovet av fler papperskorgar på och kring torget, till exempel på busshållplatsen. Ofta är den papperskorg som hänger utanför Bonum full. Kommunens personal på plats tar med sig frågan.

Elisabet Sandström
Utevecklingssekreterare
Lerums kommun

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here