Kommundelsträff Gråbo 2014-04-01

Under kommundelsträffen i Gråbo fick kommunen många bra synpunkter kring utvecklingen av Gråbo centrum. Nu har kommunens planarkitekter gått igenom synpunkterna.

Kommentarerna till synpunkterna är en sammanvägd bedömning av tidigare medborgardialoger och vad som är möjligt att genomföra. Anteckningar från mötet skickats ut tidigare och finns även på kommunens hemsida.

En majoritet av deltagarna i kommundelsträffen önskar att torgets funktion ska bli en bättre plats för möten. Förutom uppfräschning av alla ytor på torget kommer även kvaliteten att öka med bland annat bänkar, vattenspegel, ljussättning och troligen en liten scen. Bilparkeringen kommer att tas bort för att skapa mer plats för möten och torgaktiviteter.

Ambitionen är att ljussättningen i hela Gråbo kommer att kunna fjärrstyras så att ljusstyrkan kan ändras beroende på exempelvis tid på dygnet, säsong eller evenemang. På vissa ställen är tanken att även färgen på ljussättningen ska gå att variera.

Den staty som idag finns på torget, Solglitter, kommer att byta plats på torget och placeras ut tillsammans med medborgarna i Gråbo.

Positiva synpunkter på planen från deltagarna med kommentarer från kommunen

Mer vatten och grönt (spegel, porlande, konst, planteringar)

Det blir delvis öppen dagvattenhantering och vattenkonst på två platser på torget, vilket förhoppningsvis kommer att uppfylla önskemålet.

Ett levande torg med både handel och bostäder

Planen skapar möjlighet till ett levande torg genom fler bostadshus och verksamheter som folk besöker och använder såsom butikslokaler och förskola. Förhoppningen är att torget ska bli en plats dit människor söker sig.

Bättre belysning

Nyligen har ett förslag på hur belysningen i Gråbo centrum ska se ut tagits fram. Belysningen ska både göra centrum tryggt och vackert.

Bra med fler saker/funktioner på torget

Tanken bakom utvecklingen av Gråbo centrum är skapa ett hållbart centrum, genom att fler kan använda tjänster på torget blir Gråbo en mer hållbar tätort.

Bra att busshållplatsen flyttas till ljusare plats

Förhoppningen är att busshållplatsen ska vara tillgänglig och trygg med den nya placeringen.

Negativa kommentarer på planen med kommentarer från kommunen

P-platser/biltrafik på torgytan

Efter kommundelsträffen har kommunstyrelsen beslutat om planen och valde då att ta bort parkeringsplatserna på torget. Kommunfullmäktige kommer att besluta om planen i augusti och kan välja att antingen gå på kommunstyrelsen beslut eller annat.

Att busshållplatsen flyttas

För att möjliggöra för nya bostäder behöver bussplatsen flyttas. Förhoppningen är att förändringen ska göra att busshållplatsen mer tillgänglig och trygg.


Inga djur (hästar)

Det har varit svårt att ordna hästplatser med tanke på renhållning och säkerhet. På torget blir det därför inga djur eller bås för hästar. Det finns möjlighet att rida förbi Gråbo centrum genom gamla banvallen på Hjällsnäsvägen, där det finns en ridväg.

Ingen lekyta

En lekplats är planerad vid idrottshallen och därför har ingen lekplats eller lekyta planerats till torget.

Ingen post eller bank

Kommunen kan inte styra över vilka som väljer att ha sin verksamhet vid torget.

Fula fasader på befintliga byggnader

Inget som kommunen bestämmer över. Förhoppningen är att kommunen kan samråda med fastighetsägaren om de fula fasaderna i samband med att torget byggs om.

Ingen mysfaktor

Vad som är mysigt eller inte tycker vi alla olika om. Förhoppningsvis kommer fler att uppleva torget som trevligt och mysigt.

Inte tillräckligt med information och medskapande/påverkan

Kommunen har följt lagstiftningen gällande samråd och har utöver den lagstyrda dialogen arbetat för att få till fler dialoger genom workshops och andra möten. På kommunens hemsida finns dokumenterat hur arbetet gått till och vilka tillfällen som funnits för att föra dialog. Att återkoppla hur synpunkter tas om hand och lever vidare i arbetet är något som kommunen aktivt försöker förbättra.

Långdragen process

I planering av projekt i den här storleken och komplexitet är det många aspekter som måste bearbetas, vilket gör att det tar tid.

Önskemål med kommunens kommentarer

Lekplats

Vid idrottshallen planeras en lekplats och torget ska förhoppningsvis bjuda in till spontanlek.

Det borde vara helt bilfritt

Den politiska prioriteringen är att gående ska prioriteras först. Efter kommundelsträffen har kommunstyrelsen beslutat om förslaget för torget i Gråbo och valde då att ta bort parkeringsplatserna på torget. Kommunfullmäktige kommer att besluta om planen i augusti och kan välja att antingen gå på kommunstyrelsen beslut eller planen så som den såg ut vid kommundelsträffen.


Trevliga mötesplatser

Förhoppningen är att det nya torget ska ge trevliga mötesplatser, men om det blir så eller inte är en definitionsfråga.


Fler sittplatser/sittgrupper

Det kommer finnas sittmöbler på torget.

Post- och bankkontor (med generösa öppettider)

Det är inte kommunens fråga om det kommer att finnas post- och bankkontor och vilka öppettider de eventuellt skulle få. Antalet bankkontor har på senare år minskat generellt i landet.

Meröppet bibliotek

I Sjövik har det gjorts lyckade försök med meröppet bibliotek, det finns tankar om att det ska testas även på andra bibliotek i kommunen.

Vandrarhem nära torget

Om det blir vandrarhem vid torget eller inte är inte kommunens fråga.

Receptionen i parasollen borde vara öppen

Receptionen är sedan några år nedstängd. Eftersom boendena numera är ombyggda till lägenheter bedöms det i nuläget inte finnas något behov av en reception för verksamheterna i Parasollen.

Fler bussturer till Lerum

Antalet bussturer är främst Västtrafiks fråga. Med fler boende i Gråbo blir efterfrågan förhoppningsvis större och då ökar chanserna för att det ska bli fler turer till och från Gråbo.

Värme i busstationen

En bra idé som kommunen skickar vidare till ansvariga på Västtrafik, eftersom Västtrafik har ansvaret för busstationen.

En mjukare form på dammen

Bilden på dammen är en skiss. Dammens form kommer antagligen att förändras för att passa väl ihop med den framtida konstnärliga utsmyckningen.

Ej för dyr konstnär till vattenkonsten

Konstnärlig utsmyckning är en viktig del av det offentliga rummet. Kommunen priorterar utsmyckningen, men hushåller samtidigt med ekonomin.

Man måste tänka på säkerheten om det ska vara mycket vatten på torget.

Vattenkonsten kommer vara grund och troligen upphöjd.

Bodar på torget

Det kommer att finnas möjlighet att palcera bodar på torget likt en kiosk.


Öka mysfaktorn

Vad som är mysigt eller inte tycker vi alla olika om. Förhoppningsvis kommer fler att uppleva torget som trevligt och mysigt.

P-platser i två plan

Ett parkeringshus i Gråbo är för dyrt för att vara möjligt att genomföra.

Fritt wifi i centrum

Kommunen har inte möjlighet att ordna fritt internet på torget.

Utrymme för uteserveringar

Det finns utrymme för uteserveringar och är fullt möjligt. För att få ha en uteservering krävs tillstånd.

Behåll konstverket som finns och placera det mer centralt

Tanken är att Solglitter ska vara kvar, och att medborgarna ska vara med och bestämma placeringen

En grill/kiosk

Det finns utrymme finns för att bygga mindre byggnader, såsom en kiosk.

Utbyggnad av netto

En utbyggnad av Netto är inte kommunens fråga.

Fler handikapparkeringar

Antalet handikapparkeringar följer de riktlinjer som kommunen har.

Bättre plats för transporter

Synpunkten är beroende på vilka transporter som avses.

Fler hyresrätter

Visionen är att fördelningen mellan bostadsrätter och hyresrätter ska vara hälften av varje i bebyggelsen nära torget.

Bygg nytt torg på Hjällsnäsplan

Torget kommer att behålla sin plats där det är idag med ändringen att det blir större. Ett nytt torg på Hjällsnäsplan kommer det inte att bli.

Bredda infarten till torget

Bredden på de infarter som är planerade bedöms vara tillräckliga. För breda infarter höjer farten därför har det varit en taktik har varit att infarter inte ska bli för breda. Ett lugnt trafiktempo eftersträvas.

Medskapandegruppen får gärna informera mera!

Under kommundelsträffen kom även frågor som kommunen inte kunde ge svar på plats om, nedan finns svaren.

Hur länge ska uppläggningshögarna (dumpat avfall) vid uppfarten mittemot Gulf vara kvar

Det finns ett avtal mellan kommun, Lekstorps IF och entreprenören om att få använda detta område till aug 2015. Dock skall entreprenören söka bygglov för den verksamhet som de har i området.

Finns det planer på att bygga om korsningen vid Stenkullenvägen/Olstorpsvägen? Det händer många olyckor där och det är önskvärt att i vart fall förbättra sikten.

Kommunen har lagt in denna korsning planeringen för att bättra på sikten genom vissa röjningsåtgärder. Just nu prioriterar vi gräsklippning och annan grönyteskötsel, men det ligger som sagt med i planeringen.

Kan man inte hellre göra ytan (rivningstomten i Gråbo) till parkeringsyta med en riktig väg in?

Diskussionen utgår från att det är många som kör på gång och cykelvägarna utmed rivningstomten vilket är förbjudet och att kommunen istället skulle göra delar av ytan till parkering med en riktig infart istället. Utifrån en liknande diskussion som med torgytan som kommunen nu tagit över. Det är inte ekonomiskt försvarbart att lägga ner stora summor pengar på att investera tillfälliga anläggningar som inom några år ska tas bort igen med anledning av den byggnation som ska ske på rivningstomten framöver.

Anteckningarna från mötet hittar du på hemsidan under rubriken medborgardialog.
Har du frågor eller vill veta mer, vänligen kontakta Jonas Loiske, planarkitekt, Lerums kommun telefon: 0302-52 11 32 eller e-post: jonas.loiske@lerum.se.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here